Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro poskytování sportovních a tělovýchovných služeb firmou<

SPORTINLINE s.r.o, IČ, 07791861, DIČ CZ07791861, Havlíčkovo náměstí 54, Turnov 511 01, Spisová značka C 43137 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Bankovní spojení 2301561492/2010. Dále jen pořadatel.

 • sportovní kroužky – inline bruslení, sportovky (všeobecná sportovní příprava)
 • sportovní příměstské tábory, sportovní pobytové tábory, zážitkové tábory
 • sportovní kurzy – inline bruslení, lední bruslení
 • sportovní kurzy pro ZŠ a MŠ
 • sportovní dny, závody, firemní akce
 • sportovní akreditovaná školení a další sportovní činnost

Dále jen akce.

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost v okamžiku zaplacení na účet pořadatele. Účastníkem akce se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou v registračním systému na stránkách www.sportinline.cz a má uhrazenou cenu za akci v souladu s pokyny pořadatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let ( zákonný zástupce dítěte).

Pokud není uvedeno jinak, je účastník povinný úhradu provést do 5 dní od registrace na účet pořadatele.

Dále jen účastník

 • Účastník akce má právo na řádné poskytnutí zaplacených služeb, včetně práva na kompletní informace o programu akce, místě konání, kvalifikaci instruktorů apod.
 • Účastník má právo na odstoupení z akce z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.
 • Odstoupení od registrace na akci lze provést pouze elektronicky na e-mail info@sportinline.cz. Za den zrušení registrace je považováno datum doručení emailu pořadateli akce.
 • Odstoupení účastníka se řídí dle storno poplatků viz. Práva a povinnosti pořadatele
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na akci bez zavinění na straně organizátora, nevzniká organizátorům povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.
 • Pokud se jedná o vážné zdravotní komplikace ( hospitalizace, těžký úraz aj.) , lze po doložení lékařské zprávy žádat o vrácení poměrné části částky, maximálně se jedná o 50 %. Vše je podmíněno vzájemnou dohodou pořadatele a účastníka. I přes výše uvedené neexistuje právní nárok na vrácení zaplacené akce.
 • Účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatele a instruktorů, nezamlčet jakékoliv zdravotní a jiné komplikace, které by mohly ohrozit zdraví jeho nebo dalších účastníků akce.
 • Účastník mladší 18-ti let se může akce účastnit pouze se svolením zákonného zástupce, který souhlas uvede v přihlášce při elektronické registraci.
 • Pokud je tábor zrušen v důsledku vládního opatření kvůli pandemii covid – 19, vracíme účastníkovi 100 % zaplacené částky zpět na účet.
 • Standardní úrazové pojištění není součástí smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem. Pořadatel má sjednané pojištění odpovědností.
 • Pořadatel je povinen zajistit bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky pro konání akce.
 • Pořadatel je dále povinen zajistit na akci odborně vyškolené instruktory.
 • Pořadatel má právo na zrušení akce, přičemž v takovém případě účastníkovi akce náleží vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, a to do 72 hodin od oznámení o zrušení akce.
 • V případě změny termínu akce má pořadatel povinnost písemně (emailem) vyzvat účastníky, zda souhlasí s převodem účastnického poplatku na jiný termín. (pokud v takovém případě účastník nezareaguje do 72 hodin, má se za to, že se změnou termínu souhlasí).
 • Pokud v souvislosti s nařízeními v situacích, které nelze předvídat, dojde ke zrušení kroužku, je pořadatel povinen zajistit adekvátní náhradu uhrazených garantovaných hodin v nejbližším možném termínu.
 • Pořadatel má povinnost zaslat doklad o zaplacení akce v elektronické podobě na email, který účastník uvedl při registraci.
 • Pořadatel má právo na níže uvedené storno poplatky v případě odstoupení účastníka z akce

Výše storno poplatků ( v procentech z uhrazené částky za akci)

 • 40 a více dnů před konáním akce – 0 % **
 • 39 – 30 dnů před konáním akce – 25 %
 • 29 – 20 dnů před konáním akce – 50 %
 • 19 – 10 dnů před konáním akce – 75 %
 • 9 a méně dnů před začátkem akce – 100 %
 • *ukončení akce v jejím průběhu – 100 %

* pozn. V případě odstoupení z akce ze závažných zdravotních důvodů lze po vzájemné dohodě vrátit poměrnou část uhrazené platby.

** Odečteny budou pouze nezbytné náklady pořadatele.

Účastníci akcí souhlasí s použitím pořízených fotografií a videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), pro veškeré propagační materiály pořadatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny, publikace, sociální sítě). Účastníci akcí souhlasí s použitím emailové adresy, kterou uvedli při registraci, pro kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánek na akce pořádané firmou SPORTINLINE s.r.o).

Odesláním přihlášky na akci účastník poskytuje pořádajícím organizacím souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu s uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a nejste povinna / povinen údaje správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné .

Všeobecné obchodní podmínky pro akce jsou zveřejněné na webových stránkách www.sportinline.cz v sekci Informace.

Galerie

Naše práce nás baví. Podívejte se na fotografie, jak akce probíhají,

Sportovky
Lední kurzy
Příměstské tábory
Závody 2019
Inline kurzy

Generální partner

Generali

Sportinline  All Rights Reserved