Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Příměstské tábory a kurzy – dále jen „akce “, pořádá firma SPORTINLINE s.r.o, Ič, 07 79 1861,  Dič, CZ07791861, Havlíčkovo náměstí 54, Turnov 511 01, Spisová značka C 43137 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.  Bankovní spojení 2301561492/2010.

 

Účastníkem akce je osoba uvedená v této přihlášce na akci.

Účastník akce má právo na řádné poskytnutí zaplacených služeb, včetně práva na kompletní informace o programu akce, místě konání, kvalifikaci instruktorů apod.

Účastník má právo na odstoupení z akce z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.

Odstoupení od registrace na akci lze provést pouze elektronicky na e-mail info@sportinline.cz. Za den zrušení registrace je považováno datum doručení emailu organizátorům akce.

Odstoupení účastníka se řídí dle storno poplatků viz. níže.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na akci bez zavinění na straně organizátora, nevzniká organizátorům povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

Účastník je povinen dodržet platební podmínky akce a uhradit platbu do 5 dnů. V případě nedodržení termínu úhrady je účastníkova registrace na akci bez dalšího upozornění zrušena.

Účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatele a instruktorů, nezamlčet jakékoliv zdravotní a jiné komplikace, které by mohly ohrozit zdraví jeho nebo dalších účastníků akce.

Účastník mladší 18-ti let se může akce účastnit pouze se svolením zákonného zástupce, který souhlas uvede v přihlášce při elektronické registraci.

Pokud je tábor zrušen v důsledku vládního opatření kvůli pandemii covid – 19, vracíme 100 % částky zpět

 

Pořadatel je povinen zajistit bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky pro konání akce.

Pořadatel je dále povinen zajistit na akci odborně vyškolené instruktory.

Pořadatel má právo na zrušení akce, přičemž v takovém případě účastníkovi akce náleží vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, a to do 72 hodin od oznámení o zrušení akce.

V případě změny termínu akce má pořadatel povinnost písemně (emailem) vyzvat účastníky, zda souhlasí s převodem účastnického poplatku na jiný termín (pokud v takovém případě účastník nezareaguje do 72 hodin, má se za to, že se změnou termínu souhlasí).

Pokud v souvislosti s nařízeními v situacích, které nelze předvídat dojde ke zrušení kroužku, je pořadatel povinen zajistit adekvátní náhradu uhrazených garantovaných hodin v nejbližším možném termínu.

Pořadatel má právo na níže uvedené storno poplatky v případě odstoupení účastníka z akce

Storno poplatky:

15-8 dní před konáním akce – 50 % ceny

7-3 dny před konáním akce – 75% ceny

2 a méně dnů před konáním akce – 100% ceny

V případě, že ke zrušení přihlášení na akci dojde ze zdravotních důvodů, které účastník řádně doloží potvrzením lékaře, je vrácena částka bez storno poplatku, pouze jsou zde odečteny nezbytné náklady pořadatele. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení zaplacené částky nebo její poměrné části, bude organizátorem zaslána do 14 dnů od zrušení registrace tábora na účet registrovaného

Odesláním elektronické přihlášky účastník souhlasí se všemi údaji v této přihlášce. Smluvní vztah vzniká po potvrzení přijetí účastníka na akci pořadatelem.

 

Odesláním této přihlášky souhlasí účastník s použitím pořízených fotografií a videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny, publikace, sociální sítě). Odesláním této přihlášky souhlasí účastník s použitím emailové adresy pro kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánek na akce pořádané firmou SPORTINLINE s.r.o).

 

Odesláním této přihlášky účastník poskytuje pořádajícím organizacím souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu s uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a nejste povinna / povinen údaje správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné .